xellshop

Á.SZ.F

FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

 

A jelen felhasználási feltételek (Szerződés vagy Szabályzat) a Donau International Trading Co LTD. (nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063643; székhelye: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b; Adószáma: HU10270390; elektronikus levelezési címe: infohu@xellshop.com, és infosk@xellshop.com, telefon: + 36 1 323 0754; a továbbiakban: Társaság, vagy Szolgáltató) által üzemeltetett http://xellshop.com internetes lapon (a továbbiakban: Weboldal vagy Weblap) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: XellShop, vagy Szolgáltatás, illetőleg több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet, annak betartása mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra nézve kötelező.

 

I.Fogalmak, általános meghatározások

 

Felhasználó: a Weblap látogatója, illetőleg minden személy, aki a XellShop bármely szolgáltatását igénybe veszi, ideértve azt aki a Weblapon hirdetést helyez el, terméket kínál eladásra, vagy aki termék megvételére ajánlatot tesz, illetőleg hirdetésre jelentkezik. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 

Szerződések: A Felhasználó által végzett regisztrációval létrejövő Szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és azok ekként utóbb nem hozzáférhetőek. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

 

Tájékoztatás: A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a Weboldalon aktuálisan elérhető egyes részszolgáltatásokhoz kapcsolódó, és azokra vonatkozó részletes tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Egyedi Adatkezelési Tájékoztató, stb.) a Szerződés részét képezik és azok kötelezőek minden Felhasználóra.

 

Egyoldalú szerződés módosítási jog: A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról tájékoztatja a Felhasználókat. A Szolgáltató ekként fenntartja magának a jogot arra, hogy időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatás tartalmát és díját, a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát A módosítást követően a Szolgáltatás igénybevétele, használata a Szerződés módosításának a Felhasználó által ráutaló magatartással történő elfogadását jelenti. Amennyiben Hirdető a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Társaság Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a jelen Szabályzat rendelkezései szerint.

 

Külső szolgáltatók: Bármely, XellShop-tól eltérő weboldal (pl. Facebook.com, Twitter.com, google.com stb.), a XellShop-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott külső szolgáltatói weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) irányadóak.

 

II. A Szolgáltatás általános meghatározása

 

A Szolgáltató hirdetési felületet biztosít a Felhasználók részére ingóságaik, ingatlanjaik, termékeik és szolgáltatásaik on-line környezetben történő hirdetésére, illetőleg a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, illetve a Weboldalhoz hasonló feltételekkel működtetett alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázis(ok)ban, illetve kereső rendszer(ek)ben.

 

A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé-, illetőleg elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a XellShop bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, továbbá, hogy a Weblapon apróhirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

III. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és a regisztráció, adatszolgáltatás

 

Felhasználó kizárólag az lehet, aki

 

a) elmúlt 18 éves, cselekvőképessége nem korlátozott és nem cselekvőképtelen; vagy

 

b) 14. életévét betöltött nem cselekvőképtelen kiskorú, aki a Szolgáltatás használatához és a regisztrációhoz beszerezte törvényes képviselőjének hozzájárulását vagy utólagos jóváhagyását és ezt a Szolgáltató kérésére bármikor bizonyítani tudja; vagy

 

c) jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.

 

Felhasználó a fenti feltételeknek való megfelelést a különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével elismeri.

 

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

A Felhasználó részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 

a) a Szolgáltatás kizárólag a hatályos magyar jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

 

b) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, és/vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működtetését;

 

c) tilos a Felhasználók személyes adatainak marketing vagy más, a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatától különböző célú felhasználása, illetve gyűjtése.

 

Regisztráció nélkül a Felhasználók csak a Szolgáltatás nyilvános tartalmait olvashatják, de nem használhatják az interaktív szolgáltatásokat, így például nem adhatnak fel apróhirdetést.

 

A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása.

 

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elektronikus elérhetőségein a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal (továbbiakban: eDM vagy elektronikus hirdetés) megkeresse, valamint a Szolgáltatással kapcsolatos hírleveleket (továbbiakban: Hírlevél) küldjön számára, továbbá Google és Facebook hirdetéseket jelenítsen meg számára. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Felhasználó bármikor külön-külön letilthatja az elektronikus hirdetések, illetve a Hírlevél fogadását. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az alapszolgáltatás hosszú távú, ingyenes működésének feltétele a Szolgáltatás reklámokkal történő támogatása.

 

A regisztráció lépései:

 

i. a felhasználó megadja adatait, és felelősséget vállal azok valódiságáért;

 

ii. aktiváló levél kiküldésre kerül a megadott e-mail címre;

 

iii. Felhasználó megnyitja az aktiváló levélben lévő linket (regisztráció megerősítése);

 

iv. profilját a rendszer véglegesíti.

 

Regisztrációra lehetőség van a rendszerben történő első apróhirdetés feladásával egyidejűleg, illetve azt megelőzően is.

Az apróhirdetés feladással egyidejűleg történő regisztráció esetén az apróhirdetés a regisztráció megerősítését követően válik láthatóvá a Weboldalon. Amennyiben a regisztráció megelőzi az apróhirdetés-feladást, a Felhasználó kizárólag a felhasználói fiók aktiválását adhat fel apróhirdetéseket.

 

Adatszolgáltatás

 

a) A Szolgáltatás hitelességének megőrzése érdekében az apróhirdetést feladó Felhasználó által regisztrációkor megadott neve minden esetben nyilvánosságra kerül az apróhirdetés Weboldalon történő megjelenésével együtt. A Felhasználó egyéb adatai nyilvánosságra hozataláról szabadon dönthet azzal, hogy a Felhasználó által megadott telefonszám alap-értelmezett beállítás esetén rejtett státuszban marad, melyet a többi Felhasználó a „Megjelenítés” menüpontra kattintva tud megtekinteni.

 

b) A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során és a Szolgáltatás keretein belül feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Felhasználó adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt haladéktalanul rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal, regisztrációval rendelkezhet. Ha Szolgáltató azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, vagy használ, jogosult azokat felfüggeszteni vagy valamennyi adattal együtt törölni.

 

c) A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetni adatai között és az általa feladott apróhirdetésekben. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését megszüntetni és az adott apróhirdetéseket törölni.

 

d) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza, regisztrációját és apróhirdetéseit valamennyi adattal együtt törölje.

 

Amennyiben a Felhasználó a felhasználói fiókját az utolsó belépésétől számított 6 hónapon át nem látogatja, a regisztráció és vele együtt a felhasználói adatok, a feladott apróhirdetések valamint a felhasználói fiókhoz kapcsolódó egyenleg automatikusan törlődik. Szolgáltató a törlést megelőzően figyelmezető levelet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

 

IV. A Szolgáltatás igénybevétele, hirdetési adatszolgáltatás

 

A Társaság a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Társaság rendszerére. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Társaság rendszerébe feltöltött adatok és a hirdetés ellenőrzésére, valamint aktiválására a hirdetés feladásra jelölésétől számított 48 óra időtartamot fenntart, amely során jogosult a közzétenni kívánt tartalom előzetes vizsgálatára, ellenőrzésére. Amennyiben az előzetes vizsgálat eredményeként a hirdetést a Szolgáltató jelen Szabályzatba ütközőnek minősíti, a közzétételt megtagadja és arról elektronikus úton értesítést küld a hirdetést feladni kívánó Felhasználónak.

 

Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét termék, állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.

 

1. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

 

Álláshirdetések: A Szolgáltató oldalain kizárólag valós, teljes- vagy részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket engedélyezett hirdetni. Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weblapon.

 

Szolgáltatások: A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Társaság adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

 

Termékek/ingóságok: A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. A Társaság korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel, vagy egyéb, jogszabályban meghatározott feltétellel forgalmazható, hirdethető vagy ruházható át, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy ezekkel rendelkezik, így különösen a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti. A Felhasználó köteles a termékleírásban szerepeltetni a termékre vonatkozó lényeges információkat, így különösen, de nem kizárólagosan a szavatosságra, lejáratra, garanciára vonatkozó információkat, illetve a magyar nyelvű termékleírást, a jogszabályokban meghatározott egyéb információkat. Engedélyköteles termék esetén a Felhasználó köteles a termékleírásban feltüntetni, hogy ilyen engedély birtokában van és a termék árusítása nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe. A Weblapon felkínált termékek vagy szolgáltatások különösen nem tartozhatnak a jelen Szabályzat VII. pontjában meghatározott kategóriákba.

 

Előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség-tanúsítási kötelezettség alá tartozó termék vagy szolgáltatás hirdetése: a hirdetésben megjelenő termékleírásban a Felhasználó köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és az érintett termék vagy szolgáltatás forgalomba hozható.

 

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: A termékleírásban nyilatkozni szükséges arra vonatkozóan, hogy a termék eredeti, nem másolt, illetve a termék felhasználási, értékesítési jogával a Felhasználó rendelkezik.

 

2. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

 

Nem megengedett több terméket egy hirdetésben hirdetni, kivéve, ha cseréről van szó (pl. 2 áru 1-ért) illetve, ha a Felhasználó a több terméket egyben, egy közös árral szeretné eladni.

 

A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

 

A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

 

A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

 

A Weblapon megjelenő hirdetéseknek a feladási ország nyelve szerinti nyelvi változatot kell tartalmaznia. Fordítási hibából eredő károkért a Szolgáltató kárfelelősségét kifejezetten kizárja, amely tényt a Felhasználó a Weblap igénybe vételével kifejezetten elfogad és tudomásul vesz.

 

A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

 

A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez.

 

A Társaság jogosult a képeket logójával ellátni.

Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

 

Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni.

 

Nem jeleníthető meg olyan apróhirdetés, amely:

 

 1. franchise értékesítő hálózatba vagy multi-level marketing (MLM) rendszerbe történő belépést ajánl;
 2. válaszboríték küldésére vagy pénzösszeg befizetésére hív fel;
 3. bűncselekményre felbujtást valósít meg;
 4. nincs tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékelésre és az emberi méltóságra;
 5. tartalmával súlyos, vagy széleskörű társadalmi ellenállás kiváltására alkalmas;
 6. becsmérlő vagy megalázó;
 7. faji, vallási vagy politikai ellentétet szít vagy szíthat;
 8. nem egyértelmű megfogalmazásánál fogva, nem pontosan körülhatárolhatóak az ajánlott álláslehetőség paraméterei, illetve burkoltan igyekszik a nem megengedett tartalma(ka)t megjeleníteni, pl. klubtagságot említ, az MLM rendszerbe történő belépést otthoni munkaként tünteti fel, erotikus munkát kínál, stb.

 

Az apróhirdetésekhez a Felhasználók jogosultak a Szolgáltató által meghatározott méretű és mennyiségű kép- vagy videofájl tartalmak (az apróhirdetés szövegével együtt a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott apróhirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak.

 

A Felhasználói Tartalmat közzétevő Felhasználó a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik: A) a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, valamint B) a Szolgáltató részére - a jelen Szerződés Szolgáltató általi teljesítéséhez szükséges mértékű - felhasználási jog engedélyezésére.

A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött videók vagy képek eltávolítására. Az egyéb Felhasználói Tartalmak eltávolítása a Szolgáltatótól kérhető az apróhirdetéseknél található „Jelentem” menüpont segítségével.

A feltehetően jogsértő Felhasználói Tartalmat Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

 

V. A Szolgáltatás igénybevétele, hirdetési adatszolgáltatás, panaszbejelentések

 

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („as is”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatáson elérhetővé tett apróhirdetésekkel, a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók kötelesek gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatáson elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválják.

 

Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni, ha megítélése szerint a Weboldalon elérhető valamely tartalom jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Elkertv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról.

 

A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat a következő címekre továbbíthatják: XellShop szerkesztőség; Postacím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b; illetve használhatja az apróhirdetéseknél található „Jelentem” menüpontot.

 

A Felhasználók által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az okozó Felhasználók tartoznak felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja.

 

A Felhasználó vállalja továbbá, hogy minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltatót egyértelműen tisztázó, nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését, és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 

Amennyiben a Társaság észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Társaság megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Társaság jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

 

Az egyes Felhasználókat terheli a felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Felhasználók kötelesek a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókjuk bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok a Felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat megszegi, vagy a Szolgáltatást egyébként visszaélésszerűen használja, a Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül ideiglenesen vagy végérvényesen korlátozza, regisztrációját, apróhirdetéseit és kreditjeit az összes kapcsolódó adattal együtt felfüggessze, vagy törölje.

 

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon Szolgáltató által elérhetővé tett tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.

 

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 

VI. A Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben fizetendő díjak

 

A Weboldalon elérhető szolgáltatások közül a Szolgáltató az alábbiakat díjmentesen nyújtja: regisztráció, apróhirdetés feladása, értesítő levél küldése, RSS hírfolyam biztosítása, kedvenc apróhirdetések gyűjtése, közvetett üzenetküldés a hirdetőnek.

 

A díjköteles szolgáltatások listáját az alkalmazandó díjakkal együtt a Díjtáblázat

(magyar) tartalmazza. A Szolgáltató bármikor jogosult a Díjtáblázat egyoldalú módosítására. A díjak a szolgáltatást terhelő közterheket is tartalmazzák.

 

A Felhasználó az online megjelenő apróhirdetések kiemelése esetén az ezzel kapcsolatos díjakat a Weboldalon keresztül bankkártyával vagy mobiltelefon segítségével lebonyolítható fizetési konstrukciók segítségével egyenlítheti ki. A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Társaság nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. (B-Payment Vásárlói Tájékoztató a Bankkártyás fizetésről & PayPal Tájékoztató)

 

PayPal fizetési szolgáltató választása esetén Weboldal elküldi a megadott adatokat és a megrendelt szolgáltatás adatait a PayPal-nak és egyidejáleg a Felhasználót átirányítja a PayPal fizetői felületére ahol, PayPal bejelentkezés után, a Felhasználó a saját PayPal számlájáról, vagy PayPalon keresztül a bankkártyája adataival teljesítheti a fizetést. A fizetés sikerességéről, illetőleg annak esetleges sikertelenségéről a PayPal értesítést küld a weboldalnak. Sikeres fizetés esetén a Weboldal egy .xml formátumú dokumentumtot küld a számlázó-rendszer felé, ami kiállítja a számlát a Felhasználó részére PDF formátumban. A Weboldal egy e-mailt küld a Felhasználónak a fizetés sikerességéről egy linkkel amin keresztül bejelentkezés után letöltheti a számla PDF-et.

 

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról a Társaság, a számlázz.hu rendszerén keresztül csak bankkártyával fizető Felhasználók részére állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Társaság a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

 

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatás nem megfelelő használata miatt korlátozza, vagy megszünteti (például törli apróhirdetését vagy regisztrációját), a Szolgáltató semmilyen esetben nem téríti vissza a Felhasználó még meglévő egyenlegét, illetve a rendelkezésére álló apróhirdetésszám ellenértékét, és semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférésének megszüntetéséből vagy korlátozásából eredő károkért és egyéb következményekért.

 

Szolgáltató az egyenleg felhasználásra időbeli korlátot szabhat. Abban az esetben, ha Szolgáltató él ezzel a lehetőséggel, Felhasználót - megfelelő határidő tűzésével - a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti erről.

 

VII. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

 

A Társaság jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Társaság a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap.

 

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

 

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;

 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

 • jóerkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);

 • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;

 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;

 • megtévesztő információt tartalmaz;

 • a Társaság azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;

 • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

 

A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

 

 • Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);

 • Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;

 • Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;

 • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;

 • On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;

 • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;

 • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok, kivétel ez alól az olyan, gyűjtők részére készült katalógusok, amelyek aktuális hirdetéseket nem tartalmaznak;

 • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;

 • Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;

 • Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;

 • Alkohol, alkoholtartalmú italok;

 • Dohánytermékek;

 • Telefonszámok;

 • Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;

 • Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;

 • Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

 • Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;

 • Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;

 • Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;

 • Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;

 • Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;

 • Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;

 • Kontaktlencse;

 • Temetkezési helyek;

 • Társkeresési szolgáltatás;

 • Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;

 • Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;

 • Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;

 • Pálinkafőző berendezés, cigaretta töltő berendezés.

 

A Társaság jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 

 • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;

 • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;

 • a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;

 • a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Társaság (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

 • a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

 • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébéként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;

 • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemletetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

 • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

 

VIII. Szerzői jogok

 

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll.

 

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

 

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Társaság. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Társaság kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Társaság egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Társaság a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

 

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

 

IX. Elállás és felmondás joga

 

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Társaság abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

 

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Társaság jelen Szabályzat X. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

 

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Társaság által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Társaság visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Társaság az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

 

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Társaság jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Társaság ésszerű költségeit, ha a Társaság a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

 

X. Elállás és felmondás joga

 

A Társaság ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

 

elektronikus levelezési cím: infohu@xellshop.com, és infosk@xellshop.com

elektronikus ügyfélszolgálat: http://xellshop.com/hu/kapcsolat és http://xellshop.com/sk/kontakt

 

A Társaság a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen az infohu@xellshop.com, és infosk@xellshop.com e-mail címeken fogadja, az elektronikus ügyfélszolgálat a Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Társaság a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

 

 A Társaság kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

 

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el.

 

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Társaság álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

 

Az írásbeli panaszt a Társaság annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság megindokolja.

 

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

 

A panasz elutasítása esetén a Társaság írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Társaság tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Társaság a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Társaság fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben a Felhasználó a Társaság válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

 

(A) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

 

(B) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a területi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőséghez fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes területi kormányhivatal, mint területi fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, illetve a Társaság székhelye szerint illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat, amelynek levelezési címe: 1364 Bp., Pf. 144.

 

 

XI. Tájékoztatás a Szolgáltatü által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során a Társaság és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

 

 1. Szolgáltató neve:

 

Donau International Trading Co LTD. Kft.

 

2.Székhelyének székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Társaság adatai:

 • székhelye:.1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b
 • telefonszáma: + 36 1 323 0754
 • elektronikus levelezési címe:  infohu@xellshop.com, és infosk@xellshop.com
 • cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063643
 • adószáma: HU10270390

 

3. A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

4.

Az árakról és egyéb költségekről a következő weboldalon: (magyar), illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weblapon tájékozódhat.

 

5. Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

 

A Társaság által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.

6.A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

 

Nincs ilyen.

 

7. A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

 

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek.

 

8. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek.

 

9. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

 

Kellékszavatosság

 

Fogyasztó a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Társaság a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Társaságnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Társaság adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Társasággal közölni. Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Társaság közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

 

10. Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

 

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen Szabályzatban illetve a Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Társaság jótállást nem vállal.

 

11. Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

 

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

12. Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

 

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 nap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 60 nap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a Szabályzatban, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalon található.

 

13. Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

 

Nincs ilyen eset.

 

14. A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 60 nap alatt kerül sor, a hirdetések Felhasználó által történő törlés hiányában a megjelentéstől számított legkésőbb 90 napos időtartamot követően archiválásra, az archiválás időtartamát, azaz 180 napot követően, a Szabályzatban meghatározott esetek kivételével, törlésre kerülnek. A hirdetések Felhasználó által történő törlésére az erre vonatkozó funkció használatát követő 15. napon törlődnek. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalon található.

 

15. A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

 

Nincs.

 

16. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

 

A Társaság az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

 

17. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

 

A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

 

18. A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Társasághoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Társaság és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

 

19. A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

Utolsó módosítás időpontja: 2015.02.08


Kapcsolat

Információk

 

Cégnév / Név: Donau International Trading Co LTD.
Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 28/b
Eu adószám: HU10270390
E-mail: infohu@xellshop.com, infosk@xellshop.com
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-65941/2013
Adószám: 10270390 242
Cégjegyzék szám: 01 09 063643
Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Működési engedély száma: 1553
Bankszámlaszám: 10200830-32323647-00000000
Kapcsolattartó neve: Tarnói Ferenc
Kapcsolattartó telefonszáma: +06-1/323-0754
Webhosting szolgáltató: https://hu.dotroll.com/